“The Highest Law of Love is Service”

PhD Guides

Dr.Geeta Ibrahim
Dr.Kamini Rege
Dr.Vishaka Karnad
Dr.Subhardra Mandalika
Dr.Ela Dedhia
Dr.Ritu Madhan
Dr.Anuradha Bakshi
Dr.Pratima Goyal
speaker_phone
ChatBot close